حراج!

مجموعه آموزش های Digital Tutors

8,350,000 تومان 6,680,000 تومان

دسته:

توضیحات

digital-tutorsgoo.gl/9Bl72o

 

تعداد: ۶۷۶ آموزش
حجم: ۸۳۵ گیگابایت
مبلغ: 6/680/000  تومان

 

* شرایط فروش:

– فروش عمده محصولات بر روی هارد دیسک
– تک فروشی (بر روی DvD) نداریم
– دریافت هزینه کامل قبل از ارسال
– مشاوره رایگان برای خرید
– مشاوره رایگان برای فروش
– اعطای نمایندگی
–  واگذاری وب سایت فروشگاهی مخصوص محصولات آموزشی
– و …

تماس با ما:

تلفن:
۰۹۲۱۴۰۲۵۱۴۴

فاکس:
۰۲۱۸۹۷۸۱۳۷۲

ایمیل: info@amozeshi.xyz

* مناسب برای:

– مراکز آموزشی
– آموزشگاهها
– برای اشخاصی که قصد دارند کسب و کاری در این زمینه راه اندازی کنند
– وب سایت های آموزشی
– فروشگاه هایی که محصولات آموزشی بفروش می رسانند
– مجموعه هایی که بصورت تخصصی کار می کنند و نیازمند آموزش های ویدئویی هستند
– و …

 

عناوین این پکیج:

Digital Tutors – UV Mapping Techniques for Games in 3ds Max
Digital Tutors – 2D Styled 3D Motion Graphics in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – 10 Tips to Help Make You Successful in MARI
Digital Tutors – Creating a Photorealistic Female Character in ZBrush and 3ds Max
Digital Tutors – Creating a Walk Cycle in MODO
Digital Tutors – Creating Vegetation for Games in 3ds Max and Mudbox
Digital Tutors – Getting Started with Sculpting in Silo
Digital Tutors – Integrating 3D Type into Images in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Scripting Shaders in Unity
Digital Tutors – Modeling Interiors in Maya
Digital Tutors – Modeling Plumbing Systems in Revit MEP
Digital Tutors – Creating Cartoon Characters in MODO
Digital Tutors – Creating User Feedback in UDK
Digital Tutors – Introduction to Animation in 3ds Max
Digital Tutors – Introduction to Animation in Maya
Digital Tutors – Introduction to Rigging in Maya
Digital Tutors – Material Creation Workflows in 3ds Max
Digital Tutors – Painting Textures for Game Characters in Photoshop
Digital Tutors – Unity Mobile Game Development Enemy AI and Waypoints
Digital Tutors – Character Capturing Using Proximity in Houdini
Digital Tutors – Character Control Rig Setup in Houdini
Digital Tutors – Unity Mobile Game Development Lightning And LightMapping
Digital Tutors – Animating a Mountain Scene Matte Painting in Photoshop and NUKE
Digital Tutors – Artist Guide to Motion Graphics in 3ds Max
Digital Tutors – Creating Custom User Interfaces in Maya and Qt Designer
Digital Tutors – Automotive Modeling in MODO
Digital Tutors – Deformers Reference Library in MODO
Digital Tutors – Game Optimization Techniques in Unity
Digital Tutors – Sculpting Female Arms and Hands in ZBrush
Digital Tutors – Creating Five Architecture Facades in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors – Taking Your Animations from Amateur to Professional in After Effects
Digital Tutors – Your First Day in MARI
Digital Tutors – Creating a Wind Blown Leaves Simulation Using nCloth in Maya
Digital Tutors – Creating Beautiful Animated Sets in NUKE and Photoshop
Digital Tutors – New in Houdini 10
Digital Tutors – Realistic Insect Sculpting Techniques in ZBrush
Digital Tutors – Exploring the 2D Features in Unity
Digital Tutors – Creating an Action Adventure 3rd Person Puzzle in UDK
Digital Tutors – Using ICE to create a Holographic Display in Softimage
Digital Tutors – 12 Principles of Animation in Toon Boom Harmony
Digital Tutors – Beginner’s Guide to MARI
Digital Tutors – Creating Isometric Pixel Art in Photoshop
Digital Tutors – Creature Texturing in MARI
Digital Tutors – Drawing the Lower Body
Digital Tutors – Designing Elegant Product Visualizations in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – Digitally Painting Armor and Attire for Character Designs in Photoshop
Digital Tutors – Getting Messy with Debris for Games in 3ds Max
Digital Tutors – Your First Day in Mudbox
Digital Tutors – Your First Day Rendering in Revit
Digital Tutors – Maximizing Your Wacom Device for Digital Painting in Photoshop
Digital Tutors – Pushing Your Character Rigs Beyond the Basics in Maya
Digital Tutors – Managing Crowd Systems in UDK
Digital Tutors – Rigid Body Tips and Tricks in Maya
Digital Tutors – Rotoscoping in After Effects
Digital Tutors – Tracking in After Effects
Digital Tutors – Using Exterior Lighting to Create a Night Scene Rendering in Revit
Digital Tutors – Your First Day in CINEMA 4D
Digital Tutors – Creating a Custom DVD in Premiere Pro and Encore
Digital Tutors – Look Development Pipeline using nDo2 and dDo in Photoshop
Digital Tutors – Sketching Appealing Animals in Photoshop
Digital Tutors – Understanding the Versatility of Your Toolset in SolidWorks
Digital Tutors – Your First Day in MODO
Digital Tutors – Age-Defying Techniques for Portrait Retouching in Photoshop
Digital Tutors – Animating with the Forces of Nature in After Effects
Digital Tutors – CINEMA 4D for Maya Artists
Digital Tutors – Creating a Photorealistic Skin Shader in Maya and VRay
Digital Tutors – Populating Complex Environments Using Python in Maya
Digital Tutors – Creating Animated Graphs in CINEMA 4D
Digital Tutors – Animating Advanced Body Mechanics in Maya
Digital Tutors – Creating Collectible Items for 2D Games in Unity
Digital Tutors – Introduction to Particle Systems in Unity
Digital Tutors – Realistic Character Texturing Using dDo in Photoshop
Digital Tutors – Sculpting Male and Female Faces in ZBrush
Digital Tutors – Creating Section Drawings in Revit
Digital Tutors – Preparing Views for Competition Boards in Revit
Digital Tutors – Producing Striking Caricatures in Photoshop
Digital Tutors – Creating an Abstract Forest Entity Using KRAKATOA in Maya and Fusion
Digital Tutors – Interior UV and Texture Tips in Maya
Digital Tutors – Introduction to Modeling in CINEMA 4D
Digital Tutors – Beginner guide to Unity
Digital Tutors – Compositing a 3D Ogre into a Live Action Scene in NUKE and Houdini
Digital Tutors – Creating an Action Adventure Puzzle in Unity
Digital Tutors – Introduction to Animation in CINEMA 4D
Digital Tutors – Introduction to Ptex Texturing in MARI
Digital Tutors – Methods for Drawing the Human Head
Digital Tutors – Modeling a Large Multi-Level Parking Structure in Revit
Digital Tutors – Sculpting the Female Body in ZBrush
Digital Tutors – Creating Digital Food in 3ds Max and ZBrush
Digital Tutors – Animating an Acrobatic Fight Scene in Maya
Digital Tutors – Animating Quadrupeds Maya
Digital Tutors –  Logo Animation for Motion Designers in After Effects
Digital Tutors – Advanced Modeling Tools in Revit
Digital Tutors – Real-Time Aging and Decay for Games in UDK and Photoshop
Digital Tutors – Conceptualizing Landscape Designs in Photoshop
Digital Tutors – Getting Started with ZBrush
Digital Tutors – Introduction to Rendering in 3ds Max
Digital Tutors – Introduction to Rendering in CINEMA4D
Digital Tutors – Indie Game Development Pipeline Volume 1-9
Digital Tutors – Compositing Stereoscopic Images in Nuke
Digital Tutors – Match Moving and Compositing Pipeline in Maya and After Effects
Digital Tutors – Zombie Photo Manipulation Techniques in Photoshop
Digital Tutors – Creating a Pegasus Using XGen in Maya
Digital Tutors – Creating a Roman Warrior Agent in Massive Prime
Digital Tutors – Creating an Infectious Skin Parasite in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – Creating Game Combat Animations in Maya
Digital Tutors – Design Electric Circuits in Revit
Digital Tutors – Drawing a Building Cross Section in Photoshop and AutoCAD
Digital Tutors – Drawing your First Sets of Plans in AutoCAD
Digital Tutors – Maya for CINEMA 4D Artists
Digital Tutors – Creating Secondary Animation Using Dynamic in Maya
Digital Tutors – Modeling a Ray Gun in Rhino
Digital Tutors – Becoming a Character Setup Artist in CINEMA 4D
Digital Tutors – Creating an Animated Typeface in After Effects
Digital Tutors – Creating Game Weapons In Maya And Zbrush
Digital Tutors – Explaining Complex Topics with Motion Graphics in After Effects
Digital Tutors – Interior Lighting and Rendering Using Arnold in Maya
Digital Tutors – Introduction to 3D Modeling in AutoCAD
Digital Tutors – Maya for Softimage Artists
Digital Tutors – Quick Start to Unity Volume 1-3
Digital Tutors – Rendering Monster Assets in KeyShot and Photoshop
Digital Tutors – Retopology Techniques in Mudbox
Digital Tutors – Post-Apocalyptic Hero Character Development in Photoshop
Digital Tutors – Quick Start to NUKE Volume 1-3
Digital Tutors – Rendering Interiors with V-Ray for Maya
Digital Tutors – Exploring the Benefits of Using Symbols in Toon Boom Harmony
Digital Tutors – Simulating Realistic Melting Wax in RealFlow
Digital Tutors – Sculpting Caricatures In Zbrush 3
Digital Tutors – Texturing Next Gen Characters in ZBrush
Digital Tutors – The Evolving Features of Photoshop CC
Digital Tutors – Using Cloth Simulations with a Mechanical Rig in Maya
Digital Tutors – Your First Day with Storyboard Pro
Digital Tutors – Your First Day Painting Textures in Mudbox
Digital Tutors – Advancing Your Matchmoving Techniques in PFTrack and Maya
Digital Tutors – Clean Plating for Feature Films Using the NUKE to MARI Bridge
Digital Tutors – Collaborative Workflows in Storyboard Pro
Digital Tutors – Creating a Hard Surface Futuristic Soldier in ZBrush
Digital Tutors – Creating Persuasive Imagery Through Photo-Manipulation in Photoshop
Digital Tutors – Drawing a Site Plan in AutoCAD
Digital Tutors – Essential Strategies for Hand Painting Textures in Mudbox
Digital Tutors – Introduction to Houdini 9
Digital Tutors – Introduction to Unreal Engine 4
Digital Tutors – Performance-Based Dynamics in Maya
Digital Tutors – Rigging Game Characters in Maya
Digital Tutors – Creating Organic Forms Using Adaptive Modeling Techniques in Revit
Digital Tutors – Exploring Parameters and Dynamic Blocks in AutoCAD
Digital Tutors – Simulating a Shattering Light Bulb in Maya
Digital Tutors – Using InDesign as a PowerPoint Alternative
Digital Tutors – Your First Day Designing Websites in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to 3D in After Effects CC
Digital Tutors – Creating Working Drawings for Your Construction Documents in AutoCAD
Digital Tutors – Level Streaming Using Kismet in UDK
Digital Tutors – Creating a Parametric Suspension Bridge Concept Model in Revit
Digital Tutors – Creating News Channel Lower Thirds in After Effects
Digital Tutors – Creative Character Exploration Females
Digital Tutors – Creative Character Exploration Males
Digital Tutors – Drawing a Wall and Foundation Detail in AutoCAD
Digital Tutors – Generating Conceptual Architecture Using Digital Design Techniques in 3ds Max
Digital Tutors – Introduction Maya
Digital Tutors – Methods for Drawing the Human Ear
Digital Tutors – Painting a Realistic Environment Concept in Photoshop
Digital Tutors – Product and Packaging Visualization in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – Quick and Effective Environment Illustration in Photoshop
Digital Tutors – Retopology Techniques in Maya LT
Digital Tutors – Sculpting a Low Polygon Jacket Using UVs in ZBrush
Digital Tutors – Site Design and Modeling in Revit
Digital Tutors – Solving Multiple Shot Types in PFTrack
Digital Tutors – The Evolving Features of Illustrator
Digital Tutors – Zombie Concept Illustration in Photoshop
Digital Tutors – Creating 3D Geometry from Vector Logos in After Effects
Digital Tutors – Creating a 3D Furniture Layout in AutoCAD
Digital Tutors – Illustrating a Fantasy Minotaur in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Mudbox
Digital Tutors – Working with 3D in Storyboard Pro
Digital Tutors – Animating a 2D Character within Live Action Video
Digital Tutors – Building Scenes in 3DEqualizer and Maya
Digital Tutors – Creating a Refracting Liquid UI in After Effects and Maya
Digital Tutors – Hyper Detailing Workflows in ZBrush
Digital Tutors – Map Baking Techniques in Maya LT
Digital Tutors – Cloth Workflows in ZBrush
Digital Tutors – Capturing the Essence of Caricatures
Digital Tutors – Concept Designing a Mech Weapon in Photoshop
Digital Tutors – Efficient Workflows for Creature Concept Design in Photoshop
Digital Tutors – Game Asset Production Pipeline in Unreal Engine
Digital Tutors – Pushing Your Character Rigs Beyond the Basics in 3ds Max
Digital Tutors – Render Scripting Using Python in Maya and Pdplayer
Digital Tutors – Drawing a Column Grid in AutoCAD
Digital Tutors – Creating a Working Arbor Press in SolidWorks
Digital Tutors – Drawing the Human Eye in Photoshop
Digital Tutors – Post-Production and Cinematic Effects in UDK
Digital Tutors – Quick Start to Modeling in MODO Volume 1-3
Digital Tutors – Getting Started with the Puppet Tool in After Effects
Digital Tutors – Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush
Digital Tutors – Introduction to Animation in 3ds Max
Digital Tutors – Broadcast Modeling Tips in CINEMA 4D
Digital Tutors – Controlling an Agent’s Actions in Massive Prime
Digital Tutors – Creating a 3D Structural Model in AutoCAD
Digital Tutors – Creating a Presentation Ready Architectural Visualization in Maya and V-Ray
Digital Tutors – Creating an Industrial Concept Design for Footwear in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Materials in Unreal Engine
Digital Tutors – Optimizing Video Footage in After Effects
Digital Tutors – Simulating Sandman Effects in Maya
Digital Tutors – Unlocking the Power of Guide Elements in After Effects
Digital Tutors – Utilizing Illustrator to Create Website Wireframes
Digital Tutors – Your First Day with HTML
Digital tutors – attaching sculpted geometry in zbrush
Digital Tutors – Creating a Realistic Insect Crowd Simulation in Maya
Digital Tutors – Creating Powerful Lighting Effects in Photoshop
Digital Tutors – Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush
Digital Tutors – Your First Day Rendering in AutoCAD
Digital Tutors – Fundamentals Of Digital Drawing
Digital Tutors – Introduction to Lighting in Unreal-Engine
Digital Tutors – Your First Day with CSS
Digital Tutors – All Things Text in After Effects
Digital Tutors – Creating a Personal Portfolio Site with Behance ProSit
Digital Tutors – Creating a Responsive Multiplayer Action Web Game in HTML5
Digital Tutors – Utilizing Shading Networks in Maya
Digital Tutors – Using the 3D Capabilities of Photoshop for Concept Art
Digital Tutors – Introduction to Modeling in Blender
Digital Tutors – Interior Lighting Manipulation in Photoshop
Digital Tutors – Optimizing Images For The Web In Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Blueprint in Unreal Engine
Digital Tutors – Customizing Your Materials and Textures in AutoCAD
Digital Tutors – Creating Stylized Texturtes for Low Poly Models in Photoshop
Digital Tutors – Creating Quick Sketch Models in Solidworks
Digital Tutors – Creating High Resolution Studio Renders in 3ds Max and V-ray
Digital Tutors – Creating and Manipulating 3D Geometry in AutoCAD
Digital Tutors – Creating a Prototype for Eyewear in Rhino
Digital Tutors – Creating a Character Concept for Design Briefs in Photoshop
Digital Tutors – Advanced Editing Theories and Techniques in Premiere Pro
Digital Tutors – Digital Painting Vivid Illustrations in Photoshop
Digital Tutors – Professional Series – Designing Logos for Clients
Digital Tutors – The Power of Healing in Photoshop
Digital Tutors – Working with Shape Layers in After Effects
Digital Tutors – Your First Day in 3ds Max
Digital Tutors – Complex Surface Modeling in Rhino
Digital Tutors – Creating Robust After Effects Compositions in Photoshop
Digital Tutors – Dynamics Ask Digital Tutorss In Maya
Digital Tutors – Executing an In Context Assembly Design in SolidWorks
Digital Tutors – Introduction to AutoCAD
Digital Tutors – Introduction to CSS
Digital Tutors – Painting Realistic Skin Textures in ZBrush and Marmoset Toolbag
Digital Tutors – Retiming Footage to Perfection in After Effects
Digital Tutors – Your First Day in Edge Animate
Digital Tutors – Utilizing the AutoRigand Muscle System Tools in Houdini
Digital Tutors – Utilizing the Brush Tools in After effects
Digital Tutors – Utliizing Design Representations in Inventor
Digital Tutors – Working with Materials in Revit
Digital Tutors – Animating a CartoonBurglar Scene in Maya
Digital Tutors – Bringing Your Website to Life with Edge Animate
Digital Tutors – Creating a Nebula Effect using FumeFX in 3ds Max
Didital Tutors – Creating a Blog with Ghost
Digital Tutors – Creating a Blog WordPresscom
Digital Tutors – Creating an Endless Runner Game for Mobile in Unity
Digital Tutors – Creating Furniture, Fixture and Appliance Symbols in AutoCAD
Digital Tutors – Creating Illustrations Using 3D Objects in Photoshop and CINEMA 4D
Digital Tutors – Enhancing Environment Concepts with 3D Paint-Overs in Sketchup and Photoshop
Digital Tutors – The Secrets of Designing Great Logos
Digital Tutors – Tranferring Textures Between Assets in MARL
Digital Tutors – Understanding and Compositing Deep Images in NUKE
Digital Tutors – Unlocking the Power of the Roto Brush Tool in After Effects
Digital Tutors – Lighting and Rendering a SciFi Hero using VRay in Maya
Digital Tutors – Lighting and Rendering in Maya and Arnold
Digital Tutors – Mastering the Graph Editor in After Effects
Digital Tutors – Mastering Tools Palette in AutoCAD
Digital Tutors – Methods For Drawing The Human Hand
Digital Tutors – Modeling for Product Visualization in CINEMA 4D
Digital Tutors – Ragdoll Techniques in MotionBuilder
Digital Tutors – Simulating a Rocket Launch Sequence in 3ds Max and Fume FX
Digital Tutors – Taking A Previz Scene To Look Development In 3ds Max And V-Ray
Digital Tutors – Taking Your Modeling Skills to the Next Level in Rhino
Digital Tutors – Tips for Motion Graphics Lighting and Materials in Cinema 4D
Digital Tutors – Understanding Layer Comps for Web Design in Photoshop
Digital Tutors – Understanding the Pen Tool in Photoshop
Digital Tutors – Workflow Tips For Web Design In Photoshop
Digital Toturs – Integrating Titles and Graphics into Footage in After Effects
Digital Tutors – Simulating Dust Dynamics for Object Impacts in Maya
Digital Toturs – Unreal Engine Material Reference Node Library
Digital Tutors – Advanced Production Techniques in 3DEqualizer and NUKE 8
Digital Tutors – Animating In Game Biped Characters in Maya
Digital Tutors – Applying Matte Painting Techniques to Image Editing for the Web in Photoshop
Digital Tutors – Creating a Ballistic Hit in Cinema 4D 15 and TurbulenceFD
Digital tutors – Creating a Parametric Multi Bodied CAD Model in Solidworks
Digital Tutors – Creating an Adaptive and Responsive Layout in Axure
Digital Tutors – Creating an Email Newsletter in Photoshop and Dreamweaver
Digital Tutors – Visibility and Layouts in AutoCAD
Digital Tutors – Working in the Construction Template in Revit
Digital Tutors – Working With Geometric Constraints in AutoCAD
Digital Tutors – Designing Impressive Architectural Plans in AutoCAD
Digital Tutors – Working with Revit Structural Analysis Tools
Digital Tutors – Using Polylines and Hatch Patterns to Draw a Lumber Detail in AutoCAD
Digital Tutors – Creating Cartoon Characters in CINEMA 4D
Digital Tutors – Creating Next-Gen Game Weapons in 3ds Max
Digital Tutors – Creating Production Quality Hair Using KRAKATOA in 3ds Max
Digital Tutors – Creating Professional Studio Game Assets for Production in 3ds Max and Unity
Digital Tutors – Creating Sprite Sheets in Flash for Edge Animate
Digital Tutors – Developing Enemy Archetypes for Games
Digital Tutors – Exploring the UX Process with Mobile Game Prototyping
Digital Tutors – Incorporating Accessbility into the UX Process in iIlustrator
Digital Tutors – Learning the Fundamentals in Final Cut Pro X
Digital Tutors – Matte Painting Epic Digital Scenery in Photoshop
Digital Tutors – Painting Textures for Low Polygon Props in MARI
Digital Tutors – Quick Start to Animation in Maya  Vol 1-3
Digital Tutors – Using MoGraph Effectors to Ccreate a Sports Opener in CINEMA 4D
Digital Tutors – Using the 3D Camera Tracker and Intergrating Graphics in After Effects
Digital Tutors – Quick Start to Animation in CINEMA 4D Volume 1-3
Digital Toturs – UV Mapping Workflows in Maya
Digital Tutors – 3ds Max  Reference Library World Space
Digital Tutors – Character Concept Design and Development in Photoshop
Digital Tutors – Constructing Commercial Storyboards in Photoshop
Digital Tutors – Generating Architectural Visualization Concepts in Rhino
Digital Tutors – Introduction to C# in Unity
Digital Tutors – Simulating Hair Using nCloth in Maya
Digital Tutors – Introduction to mentalray in Maya
Digital Tutors – Your First Day in Blender
Digital Tutors – Your First Day in Flash
Digital Tutors – Introduction to MoGraph in CINEMA 4D
Digital Tutors – Utilizing Effects and Presets in After Effects
Digital Tutors – Professional Series – Creature Creation Techniques in ZBrush
Digital Tutors – Your First Day in PFTrack
Digital Tutors – Understanding Color Theory in Concept Art and Illustration
Digital Tutors – Your First Day in Unreal Engine 4
Digital Tutors – Your First Day in ZBrush
Digital Tutors – Quick Start to Unreal Engine 4 Vol 1-3
Digital Tutors – Your First Day Using mocha in After Effects
Digital Tutors – Your first Day with Shading Networks in Maya
Digital Tutors – Your First Day in Dreamweaver CC
Digital Tutors – Creating Time Period Matte Painting in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Rigging in Maya
Digital Tutors – Modeling Complex Surfaces for Product Design in SolidWorks
Digital Tutors – Modeling Options for Sketching Features and Assemblies in SolidWorks
Digital Tutors – Modeling Impressive Architectural Exteriors in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors – Retouching a Professional Live Action Shot in MochaImport and NUKE
Digital Tutors – Creating Movie Poster Concepts in Photoshop
Digital Tutors – Creating a UI-UX Motion Study in After Effects
Digital Tutors – Digitally Painting Forest Concepts in Photoshop
Digital Tutors – Exploring Layer Effects and Styles in Photoshop
Digital Tutors – Texture Painting in Maya and Photoshop
Digital Tutors – Renovation Projects in Revit
Digital Tutors – Matte Painting Different Atmospheric Conditions in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Rigging in MODO
Digital Tutors – Designing a Single Page Product Website in Photoshop and HTML
Digital Tutors – Utilizing Flash for Motion Graphics
Digital Tutors – Drawing Electric Plans in AutoCAD
Digital Tutors – Automating Tasks Using MAXScript in 3ds Max
Digital Tutors – Adding Keyframe Animation to Motion Capture in Maya
Digital Tutors – Animated Concept Storyboards Using Photoshop and After Effects
Digital Tutors – Creating a 3D Time Warp Effect in Maya and After Effects
Digital Tutors – Creating a Detailed Dress in Marvelous Designer
Digital Tutors – Designing a Windmill Tower from Photo Reference in Solidworks
Digital Tutors – Designing Promotional Artwork for Video Games
Digital Tutors – Game Character UVs Made Easy in 3ds Max
Digital Tutors – Integrating Motion Graphics with Live Action Footage in Cinema 4D and AE
Digital Tutors – Modeling a Press Frame Support Assembly in SolidWorks
Digital Tutors – Referencing Nature for Unique Creature Creation in ZBrush
Digital Tutors – Simulating a Dry Ice Effects in Maya
Digital Tutors – Your First Day in boujou
Digital Tutors – Deep Compositing an Alien Invasion in NUKE and Arnold
Digital Tutors – Multi-Pass Rendering Techniques in Maya
Digital Tutors – Transferring Animation with MEL
Digital Tutors – Sculpting Sci-Fi Mech Character Busts In Zbrush And Keyshot
Digital Tutors – Blend Shape Based Facial Rigging in Maya
Digital Tutors – Creating a High Speed Camera Effect with After Effects
Digital Tutors – Scripting With Python In Houdini
Digital Tutors – Replicating an Italian Renaissance Era Temple in Rhino
Digital Tutors – Rendering Impressive Architectural Interiors in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors – Introduction to Substance Painter
Digital Tutors – Discovering The Use Of Weldments And Sheet Metal Design In Solidworks
Digital Tutors – Designing a Surreal Skull in Photoshop
Digital Totors – Unlocking the Power of the Roto Brush Tool in After Effect
Digital Tutors – Creating A VFX Environment In Mari And Nuke
Digital Tutors – Learning to Work Quickly and Efficiently in Rhino
Digital Tutors – Creating and Integrating Weather Elements in Maya
Digital Tutors – Simulating a Volcano Blast in Maya
Digital Tutors – Painting Metal Armor for Production in MARI
Digital Tutors – Applying Responsive Retrofitting Techniques to a Fixed WiDigital Tutorsh Site in CSS
Digital Tutors – Bringing Your Designs to Life with 3D Printing in Blender
Digital Tutors – Creating a Kitchen Visualization in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors – Stereo Conversion from 2D Movie to 3D Materpiece in NUKE
Digital Tutors – Quick Start to JavaScript Volume 1
Digital Tutors – Modeling Roof Formations Structures and Materials in Revit
Digital Tutors – Introduction to Particle Systems in Unreal Engine
Digital Tutors – HTML Document Flow
Digital Tutors – Designing Custom Sites Using Child Themes in WordPress and CSS
Digital Tutors – Creating Interactive High Fidelity Wireframes in InDesign
Digital Tutors – Creating an Animated Paper Folding Effect in Maya
Digital Tutors – Creating Custom Inspections in Unity
Digital Tutors – Drawing Reflected Ceiling Plans In Autocad
Digital-Tutors – Introduction and Project Overviw CSS Positioning
Digital Tutors – Recolor Artwork in Illustrator
Digital Tutors – The Anatomy of Email Design in HTML
Digital Tutors – Website Planning and Disign in Sketch
Digital Tutors – Your First Day with WordPress CMS
Digital Tutors – Typography for the Web
Digital Tutors – Creating a Meteor VFX Shot in After Effects
Digital-Tutors – Modeling Advanced Surfaces to Create a Sci-Fi Motorcycle in Rhino
Digital Tutors – Creating Animated Web and Social Media Banners in Photoshop and Flash
Digital Tutors – Introduction to RealFlow
Digital Tutors – Creating a Procedural Terrain in Houdini
Digital Tutors – Creating a Walk Cycle with Deformer Bones in toon Boom Animatate Pro
Digital Tutors – Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya
Digital Tutors – Sculpting Workflows In Blender v2
Digital Tutors – Introduction to Sketch
Digital Tutors – Flooding a City with Bifrost in Maya
Digital Tutors – Modeling a Machine Gun Turret in CINEMA 4D
Digital Tutors – Modeling Trusses in Revit
Digital Tutors – Designing Controls with Deformation Feedback in Maya
Digital Tutors – Creating Female Character Thumbnails in Photoshop
Digital Tutors – Automotive Modeling in 3ds Max Requested AKD
Digital Tutors – Creating a Wheeled Vehicle in Unreal Engine
Digital Tutors – Crating Stylized Digital Artwork in Photoshop
Digital Tutors – Designing a Fantasy Creature from Reality in ZBrush
Digital Tutors – Simulating a Flamethrower Effect in Maya
Digital Tutors – Animating a Multi-Plane Scene in Toon Boom Animate Pro
Digital Tutors – Annotating Architectural Drawings in AutoCAD
Digital Tutors – Asset Pipeline in Maya and Mudbox
Digital Tutors – Compositing a Desolate Ocean Landscape in Photoshop and NUKE
Digital Tutors – Conceptual Massing Techniques In Sketchup Happy New Year
Digital Tutors – Creating a Game Concept and Design Document
Digital Tutors – Creating a Physics-Based Web Game in JavaScript and HTML5
Digital Tutors – Creating CheckMate Certified Models in 3ds Max
Digital Tutors – Your First Day in NUKE Studio
Digital Tutors – Using Advanced Compositing Tools in After Effects
Digital Tutors – Taking Skin Textures from Good to Great in MARI
Digital Tutors – Methods for Creating a Low Poly Portrait in Illustrator
Digital Tutors – Utilizing Photobashing Tchniques Create Concept Art in Photoshop
Digital Tutors – Utilizing Algorithms to Design a Parametric Skyscraper in Grasshopper
Digital Tutors – Using Houdini Engine to Simulate Finite Elements in Maya
Digital Tutors – Using Dynamics for Destruction in Maya
Digital Tutors – Tracking Using Syntheyes And Maya
Digital Tutors – Retopology Techniques in CINEMA 4D
Digital Tutors – Modeling Lighting and Rendering interior Visualizations in 3ds Max
Digital Tutors – Introduction to post processing effects in Unreal Engine
Digital Tutors – Introduction to Matinee in Unreal Engine 4
Digital Tutors – Exploring Options with the Swept Boss Base Feature in SolidWorks
Digital Tutors – Creating Morph Targets in Unreal Engine
Digital Tutors – Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya
Digital Tutors – Creating Animated Icons for the Web in Flash
Digital Tutors – Creating a Sci-Fi Environment Concept in Photoshop
Digital Tutors – Using Handles and Gizmos in Unity
Digital Tutors – Getting the Most from Symbols in Edge Animate
Digital Tutors – Game Asset Production Pipeline for Unity
Digital Tutors – Drawing and Painting in Illustrator
Digital Tutors – Developing Rapid Interactive Prototypes in OmniGraffle
Digital Tutors – Designing a Jiggle System for Animation in Maya
Digital Tutors – Creating a Wheel Blade Bracket in SolidWorks
Digital Tutors – Asset Pipeline in Maya and ZBrush
Digital Tutors – Modeling a Realistic Helicopter in LightWave 3D
Digital Tutors – Solving Common Issues with Matchmoving in PFTrack and Maya
Digital Tutors – Introduction to Toon Boon Animate Pro
Digital Tutors – Integrating ZBrush into a Rhino Workflow
Digital Tutors – Creating Responsive SVGs in Illustrator and CSS
Digital Tutors – Creating Custom Facial Motion Capture in Maya
Digital Tutors – Compositing a Hovercraft Landing in CINEMA 4D and NUKE
Digital Tutors –  Introduction to Axure
Digital Tutors – Conceptual Site Modeling With SketchUp and Google Earth
Digital Tutors – Utilizing Advanced Shading Techniques Using V-Ray in Maya
Digital Tutors – mental ray Workflows in Maya Final Gather
Digital Tutors – Map Baking Techniques for Games in 3ds Max
Digital Tutors – Linear Workflow Strategies in MARI
Digital Tutors – Mesh Creation Concepts in ZBursh
Digital Tutors – Kit Bashing Game Assets to Speed Up Workflows in 3ds Max and Unity
Digital Tutors – Getting More Resinsiveness From Your Page in Edge Animatr
Digital Tutors – Creating Responsive Product Emails in Photoshop and HTML
Digital Tutors – Creating an Illustrated Title Sequence in Photoshop and After Effects
Digital Tutors – Rigging Your First Character in MODO
Digital Tutors – Realistic Game Character Texturing in Substance Painter
Digital Tutors – Product Design Pipeline Concepting a Watch in Photoshop
Digital Tutors – Modeling Curtain Wall Systems in Revit
Digital Tutors – Altering Body Weight in ZBrush
Digital Tutors – Blending Between Keyframe Animation and MoCap in MotionBuilder and Maya
Digital Tutors – Creating a Cross-Platform Mobile Game in HTML5 and JavaScript
Digital Tutors – Creating a Swampy Landscape Using V-Ray Scatter in Maya
Digital Tutors – Creating Custom Families for Industrial Structures
Digital Tutors – Creating Dynamic Components in SketchUp
Digital Tutors – Creating Elegant Navigation Using CSS3 Transitions
Digital Tutors – Creating Interior Walk-Throughs in Unity
Digital Tutors – Creating Templates in Illustrator
Digital Tutors – Creating UI Elements for Games in Unity
Digital Tutors – Likeness Sculpting in ZBrush
Digital Tutors – Mental ray Workflows in Maya Caustics
Digital Tutors – Rigging Hands in 3ds Max
Digital Tutors – Simulating Large and Small Scale Liquids in Bifrost
Digital Tutors – Space-Targeting for Animation in Maya
Digital Tutors – Transitioning Environments from Realistic to Fantasy in Photoshop
Digital Tutors – Working with the Type Tool in Photoshop
Digital Tutors – Creating a Car Crash in Maya
Digital Tutors – Creating a Mobile Puzzle Game in Unity
Digital Tutors – Creating a Poseable 2D Character in Illustrator
Digital Tutors – Introduction to Modeling with T-Splines in Rhino
Digital Tutors – Logo Animation in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – DESIGNING AND MODELING A SCI FI PROP IN BLENDER
Digital Tutors – INTRODUCTION TO COLLISIONS IN HOUDINI
Digital Tutors – MAKING A RESPONSIVE AND INTERACTIVE ANIMATION WITH SVGS IN CSS
Digital Tutors – Resurrecting Extinct Creatures in Photoshop
Digital Tutors – Utilizing Dynamic Blocks and Data Extraction for BIM in AutoCAD
Digital Tutors – Creating-a-Photorealistic-Bedroom-in-3ds-Max
Digital Tutors – RENDERING DAY AND NIGHT SECTION VIEWS IN 3DS MAX AND V RAY
Digital Tutors – Introduction to ArtRage
Digital Tutors – Editing for Documentaries in Premiere Pro
Digital Tutors – Physically Based Shading for Unity Using Substance Designer
Digital Tutors – CREATING A TIME LAPSE IN CINEMA 4D
Digital Tutors – CREATING ROCK STRUCTURES FOR GAMES IN ZBRUSH AND UNREAL ENGINE
Digital Tutors – Developing Space Helmet Options in Photoshop
Digital Tutors – Building Structure Using Profiles and Components in Sketchup
Digital Tutors – Creating a Cartoon Style Character in Blender
Digital Tutors – Creating a Multi-Page Brochure Layout in InDesign
Digital Tutors – Creating a Production Ready Character in Blender
Digital Tutors – Creating Animal Fur for Games in Substance Painter
Digital Tutors – Designing Effective Storyboards in Illustrator and InDesign
Digital Tutors – Creating Large Scale Interior Renderings in CINEMA 4D
Digital Tutors – Creating Realistic Clothing in ZBrush
Digital Tutors – Creating a Floater Pack in Maya
Digital Tutors – Creating Compelling Web Designs in Photoshop
Digital Tutors – Creating Rain and Lightning Effects in Unreal Engine
Digital Tutors – Designing an Album Cover in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to Particles in Houdini
Digital Tutors – Introduction to PFClean
Digital Tutors – Introduction to Unity 5
Digital Tutors – Intriduction to Maya 2016
Digital Tutors – Scripting a First Person Shooter in Unreal Engine
Digital Tutors – Advanced Rigid Body Dynamics using Proxy Objects
Digital Tutors – Compositing a Live-Action Matte Painting in NUKE and Photoshop
Digital Tutors – Creating a Mobile First Website with AngularJS and Sass
Digital Tutors – Exploring Assembly Options and Methods in SolidWorks
Digital Tutors – Getting Started with Digital Painting in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to ZBrush 4R7
Digital Tutors – Modeling a Cocktail Ring in Rhino
Digital Tutors – Simulating a Burning Matchstick Effect in Maya
Digital Tutors – Using LayOut to Present Your SketchUp Models and Concepts
Digital Tutors – Building a Custom Flare Tool in NUKE
Digital Tutors – Compositing a Machine Gun Turret in CINEMA 4D and After Effects
Digital Tutors – DESIGNING LONG PAGE SCROLLING SITES IN PHOTOSHOP
Digital Tutors – EXPLORING THE NEW FEATURES IN PFTRACK
Digital Tutors – Matte Painting a SciFi Winterscape in Photoshop
Digital Tutors – Sculpting Concepts in ZBrush for 3D printing in MakerBot Desktop
Digital Tutors – Age Progression in Photoshop
Digital Tutors – Creating Clouds Scapes in Houdini
Digital Tutors – Drawing Foundation Plans in AutoCAD
Digital Tutors – USING DATATABLES TO CREATE DATA DRIVEN GAMEPLAY IN UNREAL ENGINE
Digital Tutors – Animating Concept Art in AfterEffects and Photoshop
Digital Tutors – AnimCartoonEyesCINEMA4D
Digital Tutors – Applying-Reverse-Engineering-Techniques-in-ZBrush-and-Rhino
Digital Tutors – Accelerating the Character Creation Pipeline in Maya
Digital Tutors – Building an Interactive Day Night Cycle Game in Unreal Engine
Digital Tutors – Compositing a 3D Architectural Rendering in Photoshop and 3ds Max
Digital Tutors – CREATING A WINDMILL BLADE IN SOLIDWORKS
Digital Tutors – CREATING COSTUMES FOR PRODUCTION IN MAYA
Digital Tutors – ILLUSTRATING DYNAMIC PITCH WORK VISUALS IN SKETCHUP AND PHOTOSHOP
Digital Tutors – Master Modeling Multi-Body Parts in SolidWorks
Digital Tutors – Rapid Concept Illustration for AAA Productions in Photoshop
Digital Tutors – Accelerating the Character Rigging Process in Maya
Digital Tutors – Creating a Futuristic Set Extension in NUKE
Digital Tutors – Creating a Sports Magazine Cover in Illustrator and Photoshop
Digital Tutors – Creating Dynamic Blocks for Site Design Projects in AutoCAD
Digital Tutors – Creating Isometric Drawings in AutoCAD
Digital Tutors – Creating Publishable Templates in After Effects
Digital Tutors – Creating Slow Motion Fluid Effects in RealFlow
Digital Tutors – Creating UI Elements in Unreal Engine
Digital Tutors – Dramatic Image Relighting in Photoshop
Digital Tutors – Getting Started with Procedural Generation for Game Artists in 3ds Max
Digital Tutors – Introduction to Fluid Simulations in Houdini
Digital Tutors – Mastering Basic ZModeler Workflows in ZBrush
Digital Tutors – Methodically Designing a Spur Gear in SolidWorks
Digital Tutors – Modeling Realistic Interiors in 3ds Max and Marvelous Designer
Digital Tutors – Painting a Dynamic Dragon in Photoshop
Digital Tutors – Product Design Visualization in Rhino and V-Ray
Digital Tutors – Professional Site Design and Plan Production in AutoCAD
Digital Tutors – Retargeting Mocap to Custom Rigs in CINEMA 4D
Digital Tutors – Rigging a Cartoon Character in Blender
Digital Tutors – Simulating a Wrapper Peeling Effect in Maya
Digital Tutors – User Experience Flow Modeling for Portfolio Websites in Photoshop
Digital Tutors – Using DWG Files to Create 3D Models in SketchUp
Digital Tutors – Using Match Photo in SketchUp
Digital Tutors – Using Pattern Based Modeling to Create Exterior Glazing Families
Digital Tutors – Creating Organic Ice Growth Patterns in CINEMA 4D
Digital Tutors – Creating a Space Flight Simulator in Unreal Engine
Digital Tutors – Creating Assembly Drawings in AutoCAD
Digital Tutors – Designing a Product Advertisement in Illustrator
Digital Tutors – Develop Symbol Systems in illustrator
Digital Tutors – Replayable Game Design Using Blueprint in Unreal Engine
Digital Tutors – Staying Organized While Creating Character Concepts in Photoshop
Digital Tutors – Conceptual Sculpting on a Budget in Sculptris and Blender
Digital Tutors – Creating a Bathroom Visualization in 3ds and V-Ray
Digital Tutors – Developing UX for an iOS Social Media App
Digital Tutors – Modeling a Bracelet in Rhino and ZBrush
Digital Tutors – Creating a Mixed Media Illustration in Photoshop and Painter
Digital Tutors – Compositing a Product Image in Photoshop
Digital Tutors – Advanced PyQt for Maya
Digital Tutors – Character Lighting in RenderMan 19 RIS
Digital Tutors – Creating a Dynamic Grappling Hook in Houdini
Digital Tutors – Creating Architectural Visualizations Using Enlighten in Unity
Digital Tutors – Creating Character Expressions in Toon Boom Harmony
Digital Tutors – Creating Stylized Texturtes for Low Poly Models in Photoshop
Digital Tutors – Customizing SketchUp Models with Styles and Style Builder
Digital Tutors – Designing an Action Composition in Illustrator
Digital Tutors – Designing Gun Concepts for First Person Shooters in Maya and Photoshop
Digital Tutors – Designing Prototypes for Websites in Balsamiq Mockups
Digital Tutors – Innovative Uses for Masks and Mattes in After Effects
Digital Tutors – Introduction to Dynamic Oceans in Houdini
Digital Tutors – Inverse Kinematic Animation with DUIK in After Effects
Digital Tutors – Lighting and Rendering in Unity
Digital Tutors – Quick Start to JavaScript Volume 1- 3
Digital Tutors – Sculpting Mutated Creatures in ZBrush
Digital Tutors – Simulating Fast Moving Smoke Characters in Maya and NUKE
Digital Tutors – Strategically Designing a 2D Game Level in Illustrator
Digital Tutors – Compositing and Illustrating a Propaganda Poster in Photoshop
Digital Tutors – Introduction to AutoCAD Civil 3D
Digital Tutors – Introduction to construction Script in UnrealEngine
Digital Tutors – MASTERING CSS ANIMATIONS
Digital-Tutors – Modeling Realistic Trees with SpeeDigital Tutorsree
Digital Tutors – Modeling for Dynamics in Houdini and Maya
Digital Tutors – MODELING AND RENDERING A CONCEPT DESIGN FOR FOOTWEAR IN BLENDER AND KEYSHOT
Digital Tutors – MULTI PART GREENSCREEN KEYING IN AFTER EFFECTS
Digital Tutors – Creating Fullscreen HTML5 Video Backgrounds
Digital Tutors – Digitally Painting Visual Effects in Photoshop
Digital Tutors – Drawing an Accessible Restroom Layout in AutoCAD
Digital Tutors – The Power of PreComps in After Effects
Digital Tutors – Designing for Injection Molding and 3D Printing in SolidWorks
Digital Tutors – Accelerating the Face Rigging Process in Maya
Digital Tutors – Maya
Digital Tutors – Building Complex Surface Geometry in SOLIDWORKS
Digital Tutors – Introduction to AI and Navigation Systems in Unreal Engine
Digital Tutors – Transformation Motion Graphics in Maya and After Effects
Digital Tutors – Creating Advanced Character Rigs in Harmony
Digital Tutors – Introduction to Toon Boom Harmony Premium
Digital Tutors – Lighting a Car with VRay in Maya
Digital Tutors – CREATING A COMIC BOOK COVER IN ILLUSTRATOR AND PHOTOSHOP
Digital Tutors – Creating a Turn-Based Game in Unity and PlayMaker
Digital Tutors – CREATING AN ALPHA PACK IN ZBRUSH
Digital Tutors – CREATIVE PROJECT MANAGEMENT IN FTRACK
Digital Tutors – DESIGNING A LOW POLY GAME ENVIRONMENT IN BLENDER
Digital Tutors – DESIGNING AN IPHONE APP IN AXURE
Digital Tutors – DESIGNING AN UNDERWATER SCENE IN CINEMA 4D AND AFTER EFFECTS
Digital Tutors – FIERY SKIN EFFECTS IN NUKEX
Digital Tutors – INTRODUCTION TO MATERIALS IN HOUDINI
Digital Tutors – RIGGING A CAR TO EXPLODE IN CINEMA 4D
Digital Tutors – SHORT FILM COMPOSITING TECHNIQUES IN NUKE
Digital Tutors –  Pushing Your CSharp Skills Beyond the Basics in Unity
Digital Tutors – Creating Custom Templates in ARCHICAD
Digital Tutors – Advanced Clean Plate Techniques in NUKE
Digital Tutors – Blending 3D Models into 2D Digital painting in PS
Digital Tutors – Creating a Stylized House in 3ds Max  and Photoshop CS5
Digital Tutors – Creating a T-Shirt Design in Illustrator and Photoshop
Digital Tutors – Creating Vegetation for Architecture in 3ds Max and AutoCAD
Digital Tutors – Designing a Cosmetic Billboard in Illustrator and Photoshop
Digital Tutors – Developing a Workflow for Rendering Fur in V-Ray
Digital Tutors – Introduction to CINEMA 4D Lite for Graphic Designers
Digital Tutors – Modeling a Hard Surface Sci-Fi Asset in 3ds Max
Digital Tutors – Rendering Realistic Interiors in 3ds Max and V-Ray
Digital Tutors – Sketching and Rendering a Concept Illustration in Photoshop
Digital Tutors – Working with Walls, Floors and Roofs in Revit
Digital Tutors – Building a Custom ReRimLighter Tool in NUKE
Digital Tutors – Conceptualizing a Movie Poster in Illustrator
Digital Tutors – Converting 3ds Max Models to Presentation Plans in AutoCAD
Digital Tutors – Creating a Live Action Composite from Various Elements in NUKE
Digital Tutors – Creating a Sci-Fi Fighter Jet Concept in Photoshop
Digital Tutors – Creating an Interior Walkthrough in Unreal Engine and 3ds Max
Digital Tutors – Creating and Animating a Matte Painting in Photoshop and After Effects
Digital Tutors – Creating Intelligent Families in Revit
Digital Tutors – Designing Jewelry for 3D Printing in ZBrush and Maya
Digital Tutors – Drawing Storyboards for the Entertainment Industry in Photoshop
Digital Tutors – Editing Dialogue in Premiere Pro
Digital Tutors – Getting Started in 3DEqualizer
Digital Tutors – Image-Based Rigid Body Destruction in Houdini
Digital Tutors – Introduction to Trapcode Particular in After Effects
Digital Tutors – Modeling and Rendering a Face Mask with ZBrush and KeyShot
Digital Tutors – Professional High Poly Modeling Tips in Maya LT
Digital Tutors – Replicating Materials and Textures in ArtRage
Digital Tutors – Rig Removal in NUKE
Digital Tutors – Creating Textures that Tell a Story in ZBrush and Photoshop
Digital Tutors – Beginner Guide Pro Tools
Digital Tutors – Crearint a Crossplatform 2D Game in Stencyl
Digital Tutors – Creating a Dynamic Wet Map Shader in Houdini
Digital Tutors – Introduction to Trapcode Lux in After Effects
Digital Tutors – INTRODUCTION TO REVIT ARCHITECTURE 2016
Digital Tutors – Designing Modern Forms for the Web

آموزش هایی که این شرکت تولید می کند:

#
۳D-Coat
۳DEqualizer
۳ds Max

A

Adobe Experience Manager
After Effects
Alchemy
ARCHICAD
Arnold
ArtRage
Audition
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D
Avid Media Composer
Axure

B

Backburner
Balsamiq Mockups
Behance
Blender
BodyPaint 3D
boujou

C

CINEMA 4D
Cinematography
Composite
Construct
Corel Painter
CrazyBump
CryENGINE
CSS

D

DaVinci Resolve
Dota 2
Dreamweaver

E

Edge Animate
Edge Code

F

Final Cut Pro
Flash
FMOD
ftrack
FumeFX
Fusion
Fusion 360

G

Ghost
Grasshopper

H

Hair Farm
HDR Light Studio
HDR Shop
Houdini
HTML

I

Illustrator
InDesign
Inventor

J

JavaScript

K

KATANA
KeyShot
KRAKATOA

L

Lightroom
LightWave
Logic Pro X

M

MARI
Marmoset Toolbag
Marvelous Designer
Massive
MatchMover
Maxwell Render
Maya
Maya LT
mental ray
mocha
MODO
MotionBuilder
Mudbox
Muse

N

NUKE

O

Oculus
OmniGraffle

P

PFClean
PFDepth
PFTrack
Photoshop
Pixel Bender
Poser
Premiere Pro
Pro Tools
PTGui
PyCharm

Q

Quixel SUITE

R

RealFlow
Red Giant Suites
RenderMan
Revit
Rhino

S

Sculptris
Shave and a Haircut
SilhouetteFX
Silo
Sketch
SketchBook
SketchUp
Smoke
Softimage
SolidWorks
SpeedTree
Stencyl
Stingray
Stitcher
Substance Designer
Substance Painter
SyFlex
SynthEyes

T

Tinkercad
Toon Boom Animate Pro
Toon Boom Harmony
Toon Boom Storyboard Pro
TopoGun
Trapcode
TurbulenceFD

U

UDK
Unity
Unreal Engine
UVLayout

V

V-Ray
Vue

W

Wacom
WordPress
World Machine

X

XNA

Z

ZBrush

3D-Coat Tutorials and Training

۳D-Coat

3DEqualizer Tutorials and Training

۳DEqualizer

3ds Max Tutorials and Training

۳ds Max

Adobe Experience Manager Tutorials and Training

Adobe Experience Manager

After Effects Tutorials and Training

After Effects

Alchemy Tutorials and Training

Alchemy

ARCHICAD Tutorials and Training

ARCHICAD

Arnold Tutorials and Training

Arnold

ArtRage Tutorials and Training

ArtRage

Audition Tutorials and Training

Audition

AutoCAD Tutorials and Training

AutoCAD

AutoCAD Civil 3D Tutorials and Training

AutoCAD Civil 3D

Avid Media Composer Tutorials and Training

Avid Media Composer

Axure Tutorials and Training

Axure

Backburner Tutorials and Training

Backburner

Balsamiq Mockups Tutorials and Training

Balsamiq Mockups

Behance Tutorials and Training

Behance

Blender Tutorials and Training

Blender

BodyPaint 3D Tutorials and Training

BodyPaint 3D

boujou Tutorials and Training

boujou

CINEMA 4D Tutorials and Training

CINEMA 4D

Cinematography Tutorials and Training

Cinematography

Composite Tutorials and Training

Composite

Construct Tutorials and Training

Construct

Corel Painter Tutorials and Training

Corel Painter

CrazyBump Tutorials and Training

CrazyBump

CryENGINE Tutorials and Training

CryENGINE

CSS Tutorials and Training

CSS

DaVinci Resolve Tutorials and Training

DaVinci Resolve

Dota 2 Tutorials and Training

Dota 2

Dreamweaver Tutorials and Training

Dreamweaver

Edge Animate Tutorials and Training

Edge Animate

Edge Code Tutorials and Training

Edge Code

Final Cut Pro Tutorials and Training

Final Cut Pro

Flash Tutorials and Training

Flash

FMOD Tutorials and Training

FMOD

ftrack Tutorials and Training

ftrack

FumeFX Tutorials and Training

FumeFX

Fusion Tutorials and Training

Fusion

Fusion 360 Tutorials and Training

Fusion 360

Ghost Tutorials and Training

Ghost

Grasshopper Tutorials and Training

Grasshopper

Hair Farm Tutorials and Training

Hair Farm

HDR Light Studio Tutorials and Training

HDR Light Studio

HDR Shop Tutorials and Training

HDR Shop

Houdini Tutorials and Training

Houdini

HTML Tutorials and Training

HTML

Illustrator Tutorials and Training

Illustrator

InDesign Tutorials and Training

InDesign

Inventor Tutorials and Training

Inventor

JavaScript Tutorials and Training

JavaScript

KATANA Tutorials and Training

KATANA

KeyShot Tutorials and Training

KeyShot

KRAKATOA Tutorials and Training

KRAKATOA

Lightroom Tutorials and Training

Lightroom

LightWave Tutorials and Training

LightWave

Logic Pro X Tutorials and Training

Logic Pro X

MARI Tutorials and Training

MARI

Marmoset Toolbag Tutorials and Training

Marmoset Toolbag

Marvelous Designer Tutorials and Training

Marvelous Designer

Massive Tutorials and Training

Massive

MatchMover Tutorials and Training

MatchMover

Maxwell Render Tutorials and Training

Maxwell Render

Maya Tutorials and Training

Maya

Maya LT Tutorials and Training

Maya LT

mental ray Tutorials and Training

mental ray

mocha Tutorials and Training

mocha

MODO Tutorials and Training

MODO

MotionBuilder Tutorials and Training

MotionBuilder

Mudbox Tutorials and Training

Mudbox

Muse Tutorials and Training

Muse

NUKE Tutorials and Training

NUKE

Oculus Tutorials and Training

Oculus

OmniGraffle Tutorials and Training

OmniGraffle

PFClean Tutorials and Training

PFClean

PFDepth Tutorials and Training

PFDepth

PFTrack Tutorials and Training

PFTrack

Photoshop Tutorials and Training

Photoshop

Pixel Bender Tutorials and Training

Pixel Bender

Poser Tutorials and Training

Poser

Premiere Pro Tutorials and Training

Premiere Pro

Pro Tools Tutorials and Training

Pro Tools

PTGui Tutorials and Training

PTGui

PyCharm Tutorials and Training

PyCharm

Quixel SUITE Tutorials and Training

Quixel SUITE

RealFlow Tutorials and Training

RealFlow

Red Giant Suites Tutorials and Training

Red Giant Suites

RenderMan Tutorials and Training

RenderMan

Revit Tutorials and Training

Revit

Rhino Tutorials and Training

Rhino

Sculptris Tutorials and Training

Sculptris

Shave and a Haircut Tutorials and Training

Shave and a Haircut

SilhouetteFX Tutorials and Training

SilhouetteFX

Silo Tutorials and Training

Silo

Sketch Tutorials and Training

Sketch

SketchBook Tutorials and Training

SketchBook

SketchUp Tutorials and Training

SketchUp

Smoke Tutorials and Training

Smoke

Softimage Tutorials and Training

Softimage

SolidWorks Tutorials and Training

SolidWorks

SpeedTree Tutorials and Training

SpeedTree

Stencyl Tutorials and Training

Stencyl

Stingray Tutorials and Training

Stingray

Stitcher Tutorials and Training

Stitcher

Substance Designer Tutorials and Training

Substance Designer

Substance Painter Tutorials and Training

Substance Painter

SyFlex Tutorials and Training

SyFlex

SynthEyes Tutorials and Training

SynthEyes

Tinkercad Tutorials and Training

Tinkercad

Toon Boom Animate Pro Tutorials and Training

Toon Boom Animate Pro

Toon Boom Harmony Tutorials and Training

Toon Boom Harmony

Toon Boom Storyboard Pro Tutorials and Training

Toon Boom Storyboard Pro

TopoGun Tutorials and Training

TopoGun

Trapcode Tutorials and Training

Trapcode

TurbulenceFD Tutorials and Training

TurbulenceFD

UDK Tutorials and Training

UDK

Unity Tutorials and Training

Unity

Unreal Engine Tutorials and Training

Unreal Engine

UVLayout Tutorials and Training

UVLayout

V-Ray Tutorials and Training

V-Ray

Vue Tutorials and Training

Vue

Wacom Tutorials and Training

Wacom

WordPress Tutorials and Training

WordPress

World Machine Tutorials and Training

World Machine

XNA Tutorials and Training

XNA

ZBrush Tutorials and Training

ZBrush

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند .